Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies

Algemene voorwaarden

 

JuroFoon B.V., Batterijstraat 47, 6211 SG Maastricht, hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: degene die de algemene voorwaarden in de overeenkomst gebruikt.

Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien er sprake is van een geschil waarbij een wederpartij wordt bijgestaan door JuroFoon B.V. of een aan Jurofoon B.V. gelieerde onderneming of rechtspersoon, dan kan JuroFoon B.V. de opdracht niet aannemen. JuroFoon B.V. kan opdrachtgever dan doorverwijzen naar een van haar netwerkadvocaten.

4. Indien een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker schriftelijk anders aangeeft.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste, te laat verstrekte en / of onvolledige gegevens.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

5. Bij de uitvoering van de overeenkomst is gebruiker gerechtigd telefoongesprekken op te nemen.

6. De gebruiker houdt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden wanneer niet tijdig aan voornoemde verplichting wordt voldaan.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur en uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7 Honorarium

1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De werkzaamheden worden alsdan gedeclareerd op basis van tijdseenheden van 5 minuten. Afgerond volgens de daarvoor gebruikelijke regels, doch met een minimum van 20 minuten.

2. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

5. Wanneer daartoe aanleiding ontstaat is gebruiker niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gerechtigd tot verhoging van het afgesproken honorarium of uurtarief.

6. Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7. Gebruiker is telkens gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van voorschotten te verlangen. Deze zullen dienen als saldo waartegen de werkzaamheden worden verricht. Wanneer het voorschotsaldo niet meer toereikend is, zal gebruiker opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en een nieuw te betalen voorschot vaststellen.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij opdrachtgever gebruiker gemachtigd heeft voor automatische incasso in welk geval een betalingstermijn geldt van 30 dagen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

6. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Indien betaling binnen de betalingstermijn geschiedt zal door gebruiker geen toeslag in rekening worden gebracht.

8. Gebruiker is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Artikel 9 overgang

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

7. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 10 Incassokosten

1. Wanneer opdrachtgever zich niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor gestelde termijn, ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke herinnering ter betaling waarin gebruiker een eerste betaaldatum bekendmaakt.

2. Indien opdrachtgever op de eerste uiterste betaaldatum nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt e schriftelijke herinnering, waarin gebruiker een laatste nieuwe uiterste opdrachtgever een tweede betaaldatum bekendmaakt.

3. Na verstrijken van de tweede betaaldatum en indien opdrachtgever nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

4. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op: a. de berekening van de wettelijke rente, zijnde ten minste 1%, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening; b. de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw.

5. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Opzegging en annulering

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. b. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 13 Teruggave van zaken

1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

2. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van gebruiker leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door gebruiker afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.

3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan gebruiker in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium.

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Contact JuroFoon

Niet-leden: 0900-1411 (€0,90p\m max €30,-)

Leden: 088-1411 000 (lokaal tarief)

Openingstijden callcenter:

Ma t/m vr: 8:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres (geen post!):

Markt 28
6211 CJ Maastricht

Correspondentie:

Postbus 568
6200 AN Maastricht
Fax: 043 - 88 00 201

Of gebruik:

Contact formulierRelevante pagina’s