Menu Zoek Bel ons Direct juridische advies
< terug naar

Ontslagvergunning

Juridische oplossingen

0900 - 1411 (90 cpm max 30 euro)

Leden bellen dit lokaal nummer

stel je vraag of word direct lid!

  • Deskundig en snel advies
  • Direct een jurist aan de lijn
  • Op werkdagen van 8 tot 20 uur
Je werkgever kan toestemming vragen aan het UWV WERKbedrijf om je arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit gebeurt door middel van een ontslagvergunning. Als het UWV de verzochte ontslagvergunning afgeeft, dan kan je werkgever daarmee je arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij dient nog wel een opzegtermijn in acht te nemen.

Een ontslagvergunning kan alleen gevraagd worden voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of omdat een werknemer al langer dan 2 jaar ziek is. In dat laatste geval geldt het opzegverbod bij ziekte niet meer, maar wordt er wel gekeken of de kans bestaat dat de werknemer binnen 26 weken zal herstellen en of er geen andere, passende werkzaamheden bestaan.

Altijd ontslagvergunning vereist?

Voor sommige werknemers heeft een werkgever geen toestemming voor ontslag nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werknemers die werkzaam zijn bij een publiekrechtelijk lichaam, zoals ambtenaren en personen die een geestelijk ambt bekleden. De vergunning is ook niet vereist in geval van ontslag op staande voet, ontslag tijdens de proeftijd, ontslag met wederzijds goedvinden en opzegging tegen de pensioendatum.

Gewijzigd ontslagrecht

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. Hierdoor kan een werkgever niet meer kiezen welke ontslagroute hij wil volgen. Gaat het om een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar, dan is een werkgever verplicht om bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. De werkgever heeft daarbij de plicht om het UWV WERKbedrijf volledige en adequate informatie over het verzochte ontslag te geven.

Nieuwe procedure UWV WERKbedrijf

De eerste stap is dat je werkgever het UWV WERKbedrijf om een ontslagvergunning vraagt waarmee hij de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Na ontvangst van de aanvraag, beoordeelt het UWV deze op volledigheid. Heeft het UWV voldoende gegevens, dan neemt het UWV de ontslagaanvraag in behandeling en informeert jou als werknemer. Je krijgt een kopie toegezonden en hebt dan 2 weken de tijd om hiertegen schriftelijk verweer te voeren. Eventueel vindt nog een tweede ronde van hoor en wederhoor plaats. Het UWV stuurt de beslissing daarna tegelijkertijd naar zowel de werkgever als de werknemer.

Duur procedure UWV WERKbedrijf

UWV handelt de ontslagaanvraag zoveel mogelijk binnen 4 weken af vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. In het geval dat het UWV gebruikmaakt van de mogelijkheid om een ontslagadviescommissie om advies te vragen, kan de termijn oplopen tot 5 weken. Vraagt het UWV jou als werknemer na ontvangst van het verweer om uitleg, dan wordt de termijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen 7 weken en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 8 weken. Als de ontslagvergunning wordt afgegeven, is deze 4 weken geldig. Je werkgever dient dan dus binnen 4 weken je arbeidsovereenkomst op te zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn.

Kortere opzegtermijn

De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen wordt verkort met de duur van de ontslagprocedure bij het UWV. Dit betreft de periode vanaf de datum waarop het volledige verzoek om de ontslagvergunning is ontvangen tot aan de datum van de beslissing van het UWV. De opzegtermijn mag nooit korter zijn dan 1 maand. Jouw werkgever zal dus altijd een opzegtermijn van minstens 1 maand in acht moeten nemen.

Ontbinding door kantonrechter bij weigering ontslagvergunning

Weigert het UWV een ontslagvergunning af te geven en is een werkgever het daar niet mee eens, dan kan je werkgever de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit moet gebeuren binnen 2 maanden nadat het UWV zijn verzoek heeft geweigerd.

Ontslagvergunning tijdens opzegverbod

Het UWV verleent geen ontslagvergunning als er een opzegverbod geldt. Een opzegverbod geldt bijvoorbeeld als je als werknemer zwanger bent. Het UWV kan wel een ontslagvergunning afgeven als het te verwachten is dat het opzegverbod binnen 4 weken niet meer geldt. Denk bijvoorbeeld aan een korte ziekte. Je werkgever heeft namelijk 4 weken de tijd om uitvoering te geven aan de verkregen ontslagvergunning.

Het is in uitzonderlijke gevallen dus mogelijk dat het UWV een ontslagvergunning afgeeft, terwijl er een ontslagverbod geldt. Maar je werkgever mag je in dat geval dus niet ontslaan, zo lang het opzegverbod nog steeds aanwezig is.

Voorbeeld: een werkgever wil een medewerker ontslaan, maar de medewerker heeft de griep. Te verwachten is dat de medewerker binnen een aantal dagen weer op de been zal zijn. In dat geval kan werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Wanneer het UWV toestemming geeft voor het ontslag, kan werkgever pas daadwerkelijk overgaan tot ontslag wanneer het opzegverbod niet meer bestaat. Dat wil zeggen: wanneer de werknemer niet meer ziek is. Zo lang de werknemer ziek is kan de werkgever dus feitelijk niets met de ontslagvergunning. Het opzegverbod bij ziekte geldt niet wanneer werknemer pas ziek is geworden nadat een verzoek ontslagvergunning door het UWV is ontvangen.

Wetswijziging sinds 1 juli 2015: Vraagt je werkgever (na 1 juli 2015) een ontslagvergunning aan omdat het bedrijf gaat sluiten, dan geldt het opzegverbod niet.

Meer artikelen over dit onderwerp

Particulieren arbeidsrecht

15 mei 2016

Redactie JuroFoon
Ik heb het gehad, ik neem ontslag!

Een wereldreis maken, een nieuwe baan vinden, de loterij winnen, een conflict op de werkvloer of gewoon omdat het kan! Soms is er een reden om zelf jouw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zelf het initiatief nemen...